جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
فلزیاب logo meno

فلزیاب پیشتاز

وبلاگ پیشتاز

فلزیاب با جریان مغناطیس و فرکانس جهت تشخیص همه تغییرات

تفکیک در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با تغییرات پدید آمده از هدف یا فلز یا طلا بنابر تشخیص جریان مغناطیس یا فرکانس به انجام میرسد و تفکیک در سیستمهای فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب بستگی به نوع طراحی...

تفاوت خاص کار فلزیاب ها

خاص بودن یک سیستم یابنده در توانائی تفکیک ان برای طلا و فلزات در عمق به نسبت عمق نهائی ان میباشد و تفاوت در تشخیص فلزات یا طلا یا منابع و حفره از محاسن فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب پیشرفته میباشد و...

اصول و آموزش کار ردیاب آنتنی

فلزیاب آنتنی یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی یا رادار زمینی دستی با جریان تشخیص تشعشع و انرژی عمل نموده و تشخیص و تعیین نوع هدف یا طلا یا فلز مورد نظر در فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی با عدد وی دی ای...

تشخیص خطا در لکه رنگ های فلزیاب تصویری

یک سیستم که تصویری باشد و از شرایط مغناطیس یا یون بهره ببرد با دارا بودن تنظیمات نیز وضعیت قدرت تشخیص جداسازی طبقات منابع نزدیک به از نظر شرایط مغناطیسی یا یونی را ندارند و وضعیت لکه رنگ سیستمهای تصویری مغناطیسی یا یون یاب تنظیماتی...

نحوه کار فلزیاب در تفکیک فلزات هم شکل

فلزات و منابع و مواد معدنی و کانیها و سنگ های در صحنه کار میتواند در لایه های متفاوت زمین بصورت ترتیب افقی یا عمودی وجود داشته باشد و این منابع یا فلزات بازتابی شبیه هم داشته یا همشکل هم باشند یا شرایط انعکاس جریان...

تشخیص خطوط خطا در فلزیاب تفکیک دار

تشخیص مسیر حرکت با فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب موضوعی است که باید اپراتور یا کاربر در نظر بگیرد و در زمان جستجو مراحل حرکت بر روی مسیر برای تشخیص هدف یا طلا یا فلز مورد نظر را با دقت مشخص نماید...

نوع کیفیت کار فلزیاب های مختلف

نوع فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در کار اولیه خود باید توان جداسازی یا تفکیک فلزات و طلا و انواع اهداف را در سطح و عمق داشته و کیفیت یابنده در نوع توان تفکیک ان برای طلا و فلزات در عمق مشخص...

تعادل بالانس زمینی فرکانس در فلزیاب های مغناطیسی

صحنه کار میتواند دارای منابع و مواد معدنی با تغییرات بار الکتریکی منفی از منابع متفاوت باشد و جابجائی الکترون ها و بار های الکتریکی وضعیت مغناطیسی ویژه ای نسبت به نقاط دیگر ایجاد نماید و تغییرات زمین در حالت عمودی یا شرایط توده ای...

پدیده مادون قرمز در فلزیاب

نیرو و انرژی بار الکتریکی مربوط به الکترون ها میدان الکتریکی را شکل داده و در این جریان شکل گیری میدان الکتریکی تغییرات در بار الکتریکی موج و فرکانس پدید می اید و جریان میدان های الکتریکی پدید امده در حول محور یک هدف یا...

مشاوره رایگان

شما میتوانید برای دریافت راهنمایی و مشاوره کامل در جهت رفع هرچه بهتر و سریع تر نیاز خود فرم زیر را تکمیل و ثبت کنید.

نام(ضروری)
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .